...

Algemene Voorwaarden voor diensten en producten van
Expeditie038 U.A.,
KvK nr. KVK 83538852

1.            Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Expeditie038 U.A. en opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden als enige aanvulling op de overeenkomst.

2.            Offertes

Offertes van Expeditie038 U.A. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Expeditie038 U.A. zal de door haar te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van Expeditie038 U.A. zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Expeditie038 U.A. zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

3.            Ter beschikkingstelling van informatie en medewerk(st)ers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Expeditie038 U.A. nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerk(st)ers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de coöperatie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

4.            Personeel

Expeditie038 U.A. kan na melding aan de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen of derden inschakelen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Expeditie038 U.A. plaatsvinden.

5.            Tarieven, kosten en betalingsvoorwaarden

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte of op de website aangegeven of reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Over alle door de opdrachtgever aan Expeditie038 U.A. verschuldigde bedragen wordt BTW afzonderlijk in rekening gebracht. Het honorarium alsmede de kosten worden maandelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Expeditie038 U.A. de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.

6.            Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Expeditie038 hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

7.            Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Expeditie038 U.A., worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie die Expeditie038 verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De planning die Expeditie038 afgeeft is daarmee enkel een indicatie. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van dertig dagen na verzending van de laatste (eind)factuur niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd en de opdracht te zijn beëindigd.

8.            Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is Expeditie038 U.A. bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te

vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt, met een opzegtermijn van 14 dagen. Bij inzet van medewerkers voor meer dan 20 uur per week geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Expeditie038 U.A. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9.            Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Expeditie038 U.A. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Expeditie038 U.A. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

10.          Vertrouwelijkheid

Expeditie038 U.A. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Expeditie038 U.A. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Expeditie038 U.A. aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Expeditie038 U.A., haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Expeditie038 U.A..

11.          Aansprakelijkheid

Www.expeditie038.nl U.A. is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht dan wel het door hem geleverde, voor zover deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Expeditie038 U.A.. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom, voor zover in de laatste 12 maanden gefactureerd. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt geheel uitgesloten. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Expeditie038 U.A. vervalt in zijn geheel, indien opdrachtgever het door Expeditie038 U.A. geleverde product of

advies niet toepast, aanwendt of gebruikt op de manier en in de vorm zoals door Expeditie038 U.A. is voorgeschreven of geadviseerd.

Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van Expeditie038 U.A. voor tekortkomingen daarvan.

12.          Toepasselijk recht

Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en www.expeditie038.nl U.A. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.

T:. 06 44911534

W:. expeditie038.nl

E:. info@expeditie038

Algemene Voorwaarden voor diensten en producten van Expeditie038 U.A., versie 1.1 2022

Aanmelden

Laat je gegevens achter om een vrijblijvend  intakegesprek met ons in te plannen.

Ik wil
Contactgegevens ondernemer
Contactgegevens bedrijf
Wanneer kunnen we het best contact met je opnemen?
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.